Bewindvoering

Bewindvoering is bedoeld voor meerderjarigen die (tijdelijk) niet in staat zijn hun financiën te beheren door hun lichamelijke of geestelijke situatie. Meestal gaat het om mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische stoornis, dementie, verslaving of problematische schulden.

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering is een beschermingsmaatregel waarbij een bewindvoerder uw financiën en/of goederen beheert en uw financiële belangen behartigt. Officieel heet deze maatregel ‘onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen’. De bewindvoerder wordt benoemd door de kantonrechter. De kantonrechter zal een bewindvoerder benoemen wanneer u niet (meer) in staat bent om zelf uw financiën en/of goederen te beheren. Dit kan allerlei redenen hebben, zoals ouderdom, ziekte, verstandelijke beperking of schulden. Meestal wordt bewindvoering uitgesproken over alle gelden en goederen voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Wie kan bewindvoering aanvragen?

Bewind kan worden aangevraagd bij de kantonrechter door:

  •  De betrokkene zelf
  • Echtgenoot of andere partner
  • Familie tot in de vierde graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers,  zusters, ooms, tantes, neven en nichten)
  • Degene die het gezag uitoefent, bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog minderjarig is
  • De bewindvoerder, als er al een onderbewindstelling loopt
  • De instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
  • De officier van justitie
  • Het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de betrokkene als bewind wegens verkwisting of problematische schulden worden aangevraagd.

Hoe kan bewindvoering worden aangevraagd?

Bewindvoering moet worden aangevraagd bij de Rechtbank. De kantonrechter neemt het verzoek in behandeling. U wordt uitgenodigd voor een zitting bij de rechtbank. De rechter vraagt dan de mening van verschillende belanghebbenden over het verzoek en stelt ook andere vragen, zoals bijvoorbeeld de reden voor het verzoek. Daarna beoordeelt de kantonrechter of de aangevraagde maatregel noodzakelijk is en zal hij het verzoek toewijzen of afwijzen. ROCK Advies helpt u bij het indienen van de aanvraag.

Wat doet een bewindvoerder?

De bewindvoerder heeft de taak om de onder bewind gestelde goederen en toekomstige goederen te administreren en te beheren. Denk hierbij aan salaris, uitkering, loon, maar ook zaken als meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden. Het is ook mogelijk dat het bewind alleen betrekking heeft op één bepaald goed, bijvoorbeeld een woning. Na benoeming door de kantonrechter is de bewindvoerder eindverantwoordelijk voor alle zaken van financiële aard, met als hoofdtaak het beheren en in stand houden van het vermogen.

Wie controleert de bewindvoerder?

De kantonrechter ziet er op toe dat uw vermogen op een goede manier wordt beheerd. Financiële beslissingen van meer dan € 1.500,- worden voorgelegd aan de kantonrechter. Ieder jaar moet de bewindvoerder verantwoording afleggen bij de kantonrechter. Hiervoor maakt de bewindvoerder een rapport op waarin hij alle inkomsten en uitgaven verantwoordt.
Iedere 5 jaar moet de bewindvoerder een evaluatie houden en een verslag hiervan indienen bij de kantonrechter.

Wat kost een bewindvoerder?

De beloning voor een bewindvoerder is landelijk vastgesteld in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Alle tarieven kunt u vinden op de website https://wetten.overheid.nl/BWBR0035730/2022-01-01

Wanneer u de kosten niet zelf kan betalen kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de bijzondere bijstand. ROCK Advies verzorgt de aanvraag voor de tegemoetkoming in de kosten.

Bij het indienen van de aanvraag bent u griffierecht verschuldigd aan de Rechtbank, op dit moment bedraagt het griffierecht €86,00.