De werkwijze van ROCK Advies bij bewindvoering

Aanmelding

Een aanmelding voor bewindvoering moet afkomstig zijn van iemand die daartoe bevoegd is.

De betrokkene zelf, echtgenoot of partner, een familielid tot in de vierde graad, gezaghouder van de betrokkene, een instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt, de officier van justitie of het college van B&W kunnen de aanmelding doen. U kunt de aanmelding telefonisch doen of via e-mail.

 

Intakegesprek

Na de aanmelding vindt er een intakegesprek plaats. Dit gesprek vindt indien mogelijk binnen 1 week na de aanmelding plaats. De doelen van het intakegesprek zijn:

 • Uw verwachtingen achterhalen.
 • Uitleg geven wat beschermingsbewind is en wat ROCK Advies kan betekenen.
 • Uw feitelijke situatie onderzoeken.

Als u ROCK Advies als bewindvoerder wilt hebben worden ook de volgende zaken tijdens het intakegesprek zoveel mogelijk afgehandeld:

 • U leest en ondertekent het reglement, afspraken formulier, klachtenregeling.
 • Plan van aanpak maken en verzoekschrift invullen. Deze worden door u ondertekend.
 • Er wordt een start gemaakt met het opstellen van een budgetplan.
 • ROCK Advies vult de bereidverklaring in.

 

Aanvraag

Na het intakegesprek levert u eventueel de ontbrekende gegevens aan en stuurt ROCK Advies de complete aanvraag naar de rechtbank. Daarna ontvangt u een rekening om de griffiekosten te voldoen. Mogelijk kunt u hiervoor bijzondere bijstand ontvangen.

 

Zitting

U ontvangt een oproep van de rechtbank voor de zitting. Tijdens de zitting wordt het verzoek tot onderbewindstelling mondeling behandeld. U en ROCK Advies dienen aanwezig te zijn bij de zitting. Kunt u vanwege uw lichamelijke gesteldheid niet naar de rechtbank komen? Dan is het mogelijk dat de rechter naar u toe komt.

Als de rechter akkoord gaat met de aanvraag tot bewind volgt binnen 2 tot 4 weken de beschikking waarmee ROCK Advies kan starten met de bewindvoering.

 

Start bewind

Het bewind start zodra de beschikking onderbewindstelling is ontvangen. ROCK Advies zal dan beginnen met het overnemen van uw financiële administratie. De volgende zaken worden geregeld:

 • Er worden een beheer- en leefgeldrekening geopend. Eventueel kan gebruik gemaakt worden van een bestaande rekening voor de leefgeldrekening.
 • Iedere week krijgt u een vooraf afgesproken bedrag aan leefgeld op uw leefgeldrekening gestort.
 • Alle betrokken instanties worden aangeschreven. Hierbij wordt verzocht om de post voortaan naar ROCK Advies te sturen, het rekeningnummer te wijzigen in dat van de beheerrekening en aan te geven of er sprake is van achterstanden.
 • Indien van toepassing wordt er tevens een verzoek gedaan aan de gemeente voor bijzondere bijstand voor de bewindvoeringskosten.
 • Heeft u een eigen huis of een bedrijf? Dan vragen wij het kadaster en/of de KvK om aan te tekenen dat u onder bewind staat.
 • Eventueel wordt er kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aangevraagd.
 • Er wordt een controle gedaan op toeslagen en indien van toepassing aangevraagd en/of aangepast.
 • Uw budget wordt in kaart gebracht en ingevoerd.
 • Het aanleveren van een boedelbeschrijving bij de rechtbank na 3 maanden na het instellen van het bewind. De boedelbeschrijving is een overzicht van alles wat onder bewind is gesteld.

 

Tijdens bewind

 • Ontvangt u post die naar de bewindvoerder had gemoeten? Stuurt u deze dan zo snel mogelijk door.
 • Indien u dit wenst ontvangt u iedere maand de bankafschriften van de afgelopen maand.
 • Het is mogelijk om uw gegevens via internet in een speciaal voor u gecreëerde omgeving te bekijken. U kunt hiervoor inloggegevens ontvangen.
 • Jaarlijks en aan het einde van het bewind wordt door de bewindvoerder de rekening en verantwoording ter goedkeuring aan u voorgelegd (indien u in staat bent om deze te kunnen beoordelen). Na uw akkoord gaat deze rekening en verantwoording voor controle naar de kantonrechter.
 • Iedere 5 jaar vindt er een evaluatie plaats en de samenvatting hiervan wordt naar de kantonrechter gestuurd.

 

Overige werkzaamheden van de bewindvoerder:

 • Betalen vaste lasten van beheerrekening
 • Regelen van toeslagen Belastingdienst
 • Aanvragen kwijtschelding lokale belastingen
 • Declareren ziektekosten bij ziektekostenverzekeraar
 • Aanvragen heffingskortingen Belastingdienst
 • Verzorgen aangifte inkomstenbelasting
 • Postverwerking

 

Bereikbaarheid

U kunt ROCK Advies telefonisch bereiken op maandag t/m donderdag van 13.00-16.00 uur.

Als wij uw oproep niet beantwoorden dan kunt u een bericht achter laten. U wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld. U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen naar info@rockadvies.nl.