Reglement bewindvoering

Artikel 1       Algemene bepalingen

De bewindvoering wordt uitgevoerd volgens de wettelijke regels zoals gesteld in de artikelen 1:431 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en verdere regelingen zoals omschreven in dit document, dit volgens de geldende regels van en zo nodig in overleg met de Rechtbank.

Verdere bepalingen t.a.v. bewindvoering:

Client = de onder bewind gestelde rechthebbende

 

Artikel 2       Aanmelding en aanvang bewindvoering

ROCK Advies werkt conform een stappenplan bewindvoering. Hierin staat de werkwijze beschreven vanaf het moment van aanmelding tot einde bewind. Na uitspraak van de Rechtbank betreffende de onderbewindstelling zal de cliënt alle noodzakelijke informatie en documenten aan ROCK Advies verstrekken. Deze gegevens zijn nodig voor een juiste uitvoering van de werkzaamheden betreffende de onderbewindstelling.

 

Artikel 3       Inventarisatie

Na ongeveer 3 maanden na aanvang van de onderbewindstelling zal ROCK Advies een eerste inventarisatie, de z.g. boedelbeschrijving, indienen bij de kantonrechter. Deze beschrijving betreft een omschrijving van de bezittingen en schulden van de rechthebbende.

 

Artikel 4       Registergoederen

Indien de cliënt registergoederen in eigendom heeft, zorgt ROCK Advies voor de aantekening ‘bewindvoering’ in het kadaster (openbaar register).

 

Artikel 5       Bankrekening

Na uitspraak van de Rechtbank betreffende de onderbewindstelling zal ROCK Advies z.s.m. de reeds bestaande bankrekening(en) van de cliënt onder beheer laten stellen bij de desbetreffende bank. Hierop komt het inkomen binnen en hiervan worden de vaste lasten betaald. Indien nodig wordt er een extra rekening geopend: de leefgeldrekening. Deze rekening dient voor het leef- en/of zakgeld, in eigen beheer van de cliënt. Aanvulling van het saldo gaat in overleg met ROCK Advies. Zie verder punt 8.2. Geen enkele bankrekening mag nog een z.g. ‘roodstand’ vertonen.

 

Artikel 6       Budget

Naast de boedelbeschrijving zal ROCK Advies een budgetplan opstellen betreffende de maandelijkse inkomsten en uitgaven van de cliënt.

N.B. Inkomen = o.a. salaris, uitkering, voorlopige teruggave inkomstenbelasting e.d.

Uitgaven = o.a. huisvestingslasten, verzekeringen, vervoerskosten, abonnementen,

huishoudgeld, evt. aflossingsregelingen en reserveringen enz.

 

Artikel 7       Inkomsten

  1. De cliënt zorgt dat ROCK Advies steeds op de hoogte wordt gehouden van de aard en herkomst van het inkomen.
  2. De cliënt zorgt er zelf voor dat er inkomen binnen komt, ongeacht of dit uit arbeid, uitkering of vermogen volgt.

 


 

Artikel 8       Uitgaven

  1. De uitgaven worden in principe gedaan volgens het opgestelde budgetplan. Prioriteiten hebben de uitgaven die te maken hebben met huisvesting, noodzakelijke verzekeringen en levensonderhoud.
  2. Voor uitgaven van levensonderhoud zal ROCK Advies volgens afspraak met cliënt een bedrag per week of per maand overmaken naar de in artikel 5 genoemde leefgeldrekening. Dit is echter alleen mogelijk indien er sprake is van inkomsten.

N.B. Client krijgt inzicht in inkomsten en uitgaven d.m.v. kopie bankafschrift of inkijk in Onview via een inlogcode.

 

Artikel 9       Vertegenwoordiging van de cliënt

ROCK Advies zal voor zover mogelijk alle verdere werkzaamheden uitvoeren die in het financiële belang zijn cliënt. ROCK Advies houdt zich het recht voor om, evt. in overleg met cliënt, externe specialisten te benaderen, bijvoorbeeld een advocaat bij juridische geschillen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de cliënt.

Eenvoudige financiële beslissingen worden door de bewindvoerder genomen. Alleen bij ingrijpende beslissingen wordt met u overlegd of met de kantonrechter. Als u het oneens bent met een beslissing die de bewindvoerder namens u neemt, dan beslist de kantonrechter.

Nieuwe financiële verplichtingen gaat u alleen nog maar aan in overleg en met toestemming van de bewindvoerder of de kantonrechter. U maakt dus geen nieuwe schulden.

 

Artikel 10     Correspondentie

  1. De cliënt draagt de verantwoording dat alle zakelijke correspondentie vanaf het moment van onderbewindstelling worden doorgestuurd naar ROCK Advies. Dit zorgt ervoor dat ROCK Advies een goed financieel beheer kan voeren.
  2. ROCK Advies zal aan alle bekende organisaties waar de cliënt ‘zakelijke’ betrekkingen mee heeft, een verzoek doen om verdere correspondentie rechtstreeks aan ROCK Advies te sturen.

 

Artikel 11     Wijzigingen doorgeven

Het is belangrijk dat u wijzigingen in uw inkomen of persoonlijke situatie direct doorgeeft aan de bewindvoerder.

 

Artikel 12     Schulden

Indien er sprake is van schulden zal er in de eerste 3 maanden een zogenaamde ‘schuldenlijst’ opgesteld worden. De schuldeisers zullen bericht van ROCK Advies ontvangen over de onderbewindstelling, met het verzoek ROCK Advies als postadres te gebruiken. Naar aanleiding van het totaaloverzicht van de schulden en wanneer de situatie stabiel is wordt in overleg met de cliënt besloten welke weg wordt gevolgd als oplossing voor de schuldenlast. Dit kan zijn via door ROCK Advies zelf af te spreken aflossingsregelingen met de schuldeisers, dan wel dat er een minnelijke of wettelijke schuldenregeling wordt aangevraagd. Beschermingsbewind is geen schuldsanering. Schulden kunnen nog oplopen door berekening van rente en kosten door schuldeisers. Dit is niet te voorkomen.

 

Artikel 13     Schuldeisers

De onder bewindstelling van de cliënt verandert niet de juridische positie van de schuldeisers en de cliënt. De rechtsmiddelen waar een schuldeiser gebruik van kan en mag maken blijven van kracht. Deurwaarders/schuldeisers kunnen nog steeds beslag leggen en dus ook bij u aan de deur komen.

 

Artikel 14     Privacy

De gegevens van de cliënt worden opgenomen in de cliëntenregistratie van ROCK Advies. Hierop is de Wet Persoonsregistratie van toepassing. Dit houdt in dat onbevoegden geen toegang krijgen tot deze gegevens. De gegevens worden alleen door ROCK Advies gebruikt en alleen aan derden verstrekt indien dit in het belang is van de cliënt of noodzakelijk is i.v.m. de werkzaamheden voor de bewindvoering.

 

Artikel 15     Rekening en verantwoording

Jaarlijks en aan het einde van de onderbewindstelling wordt door ROCK Advies rekening en verantwoording afgelegd aan de betrokken Rechtbank.

 

Artikel 16     Beloning

De vergoeding die ROCK Advies toekomt voor de uitvoering van de werkzaamheden voor de cliënt worden jaarlijks wettelijk vastgesteld. Voor het in rekening brengen van deze kosten wordt door ROCK Advies zo nodig bijzondere bijstand bij de gemeente van inschrijving aangevraagd.

 

Artikel 17     Bereikbaarheid

ROCK Advies is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 13.00 tot 16.00 uur. Daarnaast is het uiteraard mogelijk om een e-mailbericht te sturen, het mailadres is info@rockadvies.nl. Indien gewenst kan er een afspraak gemaakt worden voor bespreking van de financiële zaken.

 

Artikel 18     Afspraken

Indien de cliënt zich niet houdt aan de gemaakte afspraken zal door ROCK Advies ontslag als bewindvoerder worden aangevraagd bij de Rechtbank.

 

Artikel 19     Slotbepaling

Dit reglement kan niet in strijd zijn met de wet of enige andere wettelijke bepaling.