Klachtenreglement

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Cliënt: een persoon waarvan de vermogensbestanddelen onder bewind zijn gesteld en ROCK Advies benoemd is tot bewindvoerder en andere cliënten waarmee een overeenkomst is gesloten voor persoonlijke ondersteuning.

De organisatie: ROCK Advies, KvK nummer 69335907.

Bewindvoerder: degene die optreedt als bewindvoerder over de vermogensbestanddelen van natuurlijke personen na uitspraak van de Rechtbank en daarover rekening en verantwoording aflegt.

Klacht: een schriftelijke en uitdrukkelijk als klacht omschreven uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie.

 

Artikel 2

Deze klachtenregeling geldt uitsluitend voor cliënten van ROCK Advies. Zij kunnen zich zo nodig bij de indiening en behandeling van klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan.

 

Artikel 3

Alleen schriftelijke en onderbouwde klachten worden in behandeling genomen. Een klacht moet minimaal voorzien zijn van:

  • De naam en het adres van de indiener van de klacht resp. naam en adres van de betrokken cliënt
  • Dagtekening;
  • Een omschrijving van het gedrag en/of genomen maatregel waartegen de klacht is gericht alsmede dat datum waarop dit heeft plaatsgevonden;
  • Handtekening van de indiener van de klacht.

 

Een klacht kan schriftelijk of per email ingediend worden. De schriftelijke klacht dient verstuurd te worden naar:

ROCK Advies

Valkenhof 13

1761HE Anna Paulowna

 

Artikel 4

Een klacht wordt niet (verder) door ROCK Advies in behandeling genomen indien:

  • de cliënt zich voor of tijdens de behandeling van de klacht tot de Rechtbank heeft gewend;
  • de klacht anoniem is;
  • het feit waarover geklaagd wordt langer dan 6 maanden voor indiening heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 5 Klachtafhandeling

Een klacht wordt in eerste instantie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na de eerste melding behandeld door ROCK Advies. ROCK advies stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en probeert telefonisch, schriftelijk of na een persoonlijk onderhoud met de cliënt of diens vertegenwoordiger de klacht op te lossen. De cliënt zal van de afhandeling van de klacht schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Indien de klacht, naar de mening van de cliënt, niet naar tevredenheid is afgehandeld kan de cliënt verdere bemiddeling vragen bij de branchevereniging NBPB of aan de toezichthoudende kantonrechter. Eventuele kosten die hierdoor ontstaan zijn voor rekening van de cliënt.

 

Artikel 6 Registratie

Iedere klacht wordt geregistreerd en krijgt een uniek nummer. Dit nummer wordt als kenmerk gebruikt bij de correspondentie.

De klachtenregistratie zal na iedere handeling worden bijgewerkt, zodat de status van een klacht te allen tijde correct is. ROCK Advies archiveert de afgedane klachten en rapporteert daarover jaarlijks in het jaarverslag. Afgedane klachten worden na afhandeling 5 jaar bewaard. Tevens worden klachten gearchiveerd in het dossier van de cliënt.

 

Artikel 7 Geheimhouding

Alle bezwaren en klachten van cliënten worden door ROCK Advies met strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

 

Artikel 8 Slotbepaling

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2017 en geldt voor onbepaalde tijd.