Mentorschap

Mentorschap is bedoeld voor meerderjarige personen die niet goed voor hun belangen op kunnen komen. Vaak betreft het mensen met een verstandelijke beperking, dementie of iemand met een psychische beperking. Voor hen is het moeilijk om beslissingen te nemen wanneer het gaat over hun verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. Een mentor helpt daarbij en hanteert daarbij de wensen en behoeften, normen en waarden van de cliënt als leidraad.

Wat is mentorschap?

Mentorschap is een maatregel die wordt opgelegd aan een meerderjarig persoon als deze persoon niet meer in staat is om zijn belangen van niet-financiële aard te behartigen. Officieel heet deze maatregel ‘mentorschap ten behoeve van meerderjarigen’. De mentor wordt benoemd door de kantonrechter. De kantonrechter zal een mentor benoemen wanneer u niet (meer) in staat bent om zelf uw belangen van niet-vermogensrechtelijke aard behoorlijk waar te nemen. Dit kan allerlei redenen hebben, zoals ouderdom, ziekte of verstandelijke beperking.

Wie kan mentorschap aanvragen?

Mentorschap kan worden aangevraagd bij de kantonrechter door:

  • De betrokkene zelf
  • Echtgenoot of andere partner
  • Familie tot in de vierde graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zusters, ooms, tantes, neven en nichten)
  • Degene die het gezag uitoefent, bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog minderjarig is
  • De bewindvoerder, als er al een onderbewindstelling loopt
  • De instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
  • De officier van justitie.

Hoe kan mentorschap worden aangevraagd?

Mentorschap moet worden aangevraagd bij de Rechtbank. De kantonrechter neemt het verzoek in behandeling. U wordt uitgenodigd voor een zitting bij de rechtbank. De rechter vraagt dan de mening van verschillende belanghebbenden over het verzoek en stelt ook andere vragen, zoals bijvoorbeeld de reden voor het verzoek. Daarna beoordeelt de kantonrechter of de aangevraagde maatregel noodzakelijk is en zal hij het verzoek toewijzen of afwijzen. ROCK Advies helpt u bij het indienen van de aanvraag.

Wat doet een mentor?

Een mentor wordt door de rechtbank benoemd zodat hij de bevoegdheid heeft om de persoonlijke belangen van zijn cliënt te vertegenwoordigen. Een mentor geeft advies en neemt beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Hij betrekt de cliënt zoveel mogelijk bij het vervullen van zijn taak en stimuleert de cliënt zelf (rechts)handelingen te verrichten als deze daartoe in staat is. Een goede vertrouwensband is belangrijk en daarom bezoekt de mentor de cliënt regelmatig. Hij voert ook regelmatig overleg met zorgverleners en behandelaars en kijkt kritisch mee naar de zorg die de cliënt ontvangt.

Wie controleert de mentor?

De kantonrechter ziet er op toe dat de mentor uw belangen goed behartigd. Ieder jaar moet de mentor schriftelijk verslag doen aan de kantonrechter. De mentor maakt een verslag waarin wordt weergegeven hoe het mentorschap het afgelopen jaar is ingevuld. Maar ook hoe de betrokkenen de uitvoering van het mentorschap beoordelen en of het mentorschap moet worden voortgezet of niet. Daarnaast moet er iedere 5 jaar een evaluatieformulier ingediend worden bij de kantonrechter. Hierbij wordt terug geblikt op het verloop van het mentorschap in de afgelopen 5 jaar en de verwachtingen voor de komende jaren.

Wat kost een mentor?

De beloning voor een mentor is landelijk vastgesteld in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Alle tarieven kunt u vinden op de website https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2020/10/28/regeling-beloning-curatoren-bewindvoerders-en-mentoren-2021

Wanneer u de kosten niet zelf kan betalen kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de bijzondere bijstand. ROCK Advies verzorgt de aanvraag voor de tegemoetkoming in de kosten.

Bij het indienen van de aanvraag bent u griffierecht verschuldigd aan de Rechtbank, op dit moment bedraagt het griffierecht €85,00.